VIB nieuws

0
1

Toenemend aantal leden bij VIB

VIB groeit nog steeds door. In de periode april-mei mochten wij zes nieuwe leden verwelkomen. VIB is de spreekbuis voor de isolatiesector als gaat om de belangen van de ondernemers in de branche. Niet alleen informeel laat VIB zich zien, ook formeel. VIB is immers de partij die met de vakbonden de CAO afsluit. De onderhandelingen voor de nieuwe CAO en de voorbereidingen daartoe zijn inmiddels begonnen. Het spreekt vanzelf dat het dan ook gaat om de belangen van werknemers in de vorm van goede regelingen voor opleiding en ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Waarom lid worden van VIB? 

VIB is als branchevereniging de krachtige en enige spreekbuis naar opdrachtgevende instanties, overheden en normstellende organen. Wij maken de overheid en controlerende instanties attent op de noodzaak om installaties beter te isoleren. Dit heeft ook echt effect. Zie bijvoorbeeld recent de motie van Ad van der Lee in de Tweede Kamer. Daarop heeft de minister van EZK aangegeven te onderzoeken of de grotere industriële bedrijven niet sterker moeten worden gehouden aan energiebesparingsmaatregelen. Meer is te vinden op onze website www.isoleren.nl onder ‘Dossier Energiebesparing Industrie.

Voor de utiliteit heeft VIB de ISSO 64-richtlijn laten herschrijven. Dit is een belangrijke stap om die markt verder open te breken. Komende maanden is er overleg met vertegenwoordigers vanuit de groep energieconsultants en installateurs. We gaan uitleg geven over toepassing van deze nieuwe richtlijn. Zo zullen we bereiken dat zij de isolatiesector veel meer en tijdig betrekken in de aanbesteding en uitvoering van projecten. Uiteraard kunnen VIB-leden trainingen volgen bij ons opleidingscentrum OOI.

VIB organiseert evenementen zoals technische bijeenkomsten en beursdeelnames. Voor de promotie bij beurzen levert VIB een belangrijke ondersteuning aan de bedrijven. Zie onze website onder de button 

‘Industrial Heat & Power’ om te zien wat wij bijvoorbeeld doen tijdens die beursdagen en qua voorbereiding. 

Nieuwe initiatieven, zoals wellicht ook brandwerende maatregelen, zijn natuurlijk krachtiger als men als vereniging naar buiten treedt. Daarmee is een lidmaatschap van VIB de basis om formeel een ook krachtige inbreng te kunnen leveren.

Internationaal

VIB is aangesloten bij FESI 

(www.fesi.eu) en vormt daarmee een belangrijke gesprekspartner binnen de Europese isolatiesector. Op dit moment wordt het FESI-secretariaat bemand door de VIB-secretaris en heeft de voorzitter VIB ook een bestuurspositie binnen FESI.

Hoe ziet VIB de toekomst?

Om als kleine sector zichtbaar te blijven is een brede vertegenwoordiging van bedrijven vereist. Vanuit een actief secretariaat weten we de aansluiting te maken met de bedrijven en dat wat de markt van ons vraagt. 

Sinds 6 jaar heeft VIB een onafhankelijke voorzitter die bij werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-NL bekend is en deelneemt aan breed overleg. Als CAO-partij zijn we nog onafhankelijk en daarmee zijn ook voldoende middelen beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling. Als VIB-lid heb je direct invloed op de CAO-besprekingen. VIB heeft een structuur opgebouwd die ook voor de toekomst de sector in beeld houdt.

Ledenvoordelen

VIB-leden kunnen gebruik maken van de sociaaljuridische en bedrijfsjuridische ondersteuning van de Metaalunie. Dus, als er vragen zijn, kan men kosteloos advies krijgen. Via Ledenvoordelen op de website van de Metaalunie is te zien dat er heel veel bedrijven zijn waar je als VIB-lid korting kan krijgen. Een lidmaatschap is zo snel terugverdiend. Verder zijn er interessante kortingen te krijgen op aankopen. 

Publiciteit

VIB is actief op Linkedin, via haar website en via een betaalde bijdrage aan het kwartaalblad Isolatie4all. Lidbedrijven van VIB kunnen op allerlei manieren kosteloos gebruik maken van de communicatiemogelijkheden van VIB als er interessante zaken zijn voor de sector of daarbuiten. Ook als je bedrijf promotie wil maken met iets dat voor de sector interessant kan zijn, is in overleg veel mogelijk. Ook weer kosteloos uiteraard.

ISSO 64: 

Acceptatie en implementatie

Een interview met projectconsultant Ron Ongenae

ISSO 64 is de normstellende richtlijn voor de thermische isolatie in utiliteit. Dat betreft klimaatinstallaties, sanitaire installaties, hemelwater- en vuilwater afvoer en luchtkanalen. VIB en Techniek Nederland stellen zich ten doel om de is de publicatie ISSO64 met de titel “Kwaliteitseisen isoleren” toe te laten passen in de gebouwde omgeving. Om de acceptatie van ISSO 64 in de markt te ontwikkelen is  een projectgroep opgezet met vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van de isolatiemarkt. Voor de benadering van de adviseurs, installateurs en opdrachtgevers is contact gezocht met FedEC, de federatie van Energieconsultants. Op verzoek van VIB  werkt de projectgroep samen met Ron Ongenae van Epro Consult(en lid van FedEC) aan het verbeteren van de bekendheid van ISSO 64 en aan het toepassen van die richtlijn…

Ron Ongenae studeerde scheikundige technologie aan de TU in Eindhoven. Na een functie als procestechnoloog in de kunstmestindustrie stapte hij over naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar hij zich bezighield met internationale kennisoverdracht op energiegebied en begeleiding van meerjarenafspraken voor de industrie. Met de oprichting van Epro Consult begon hij voor zichzelf en specialiseerde zich in procesoptimalisatie in energiebesparing en sustainability. Hij is lid van de Werkgroep Industrie van de Federatie van Energie Consultants (FedEC).

Wat is ISSO 64 nu precies?

Ongenae: “ISSO 64 geeft in alle fasen van realisatie en gebruik van een gebouw handvatten; voor de programmafase, ontwerp en realisatie maar ook voor beheer en onderhoud. Daarbij gaat het om zaken als brandveiligheid, corrosie onder isolatie, kwaliteit, effectiviteit en hygiëne. Deze de richtlijn geeft dus aan wat verstandig is om te doen en hoe je dat zo correct mogelijk uitvoert.”

Kennis overdragen

Kennisoverdracht is een belangrijke focus van ISSO 64. Ongenae: “Vanuit VIB zal nadrukkelijk worden ingezet op kennisoverdracht naar opdrachtgevers, opleidingsinstituten, (energie)adviseurs en isolatiebedrijven. Ook zullen organisaties waarvan de leden betrokken zijn bij toepassingen van isolatie worden benaderd en worden benaderd bij de implementatie van de nieuwe isolatierichtlijn ISSO 64. Dat betekent niet alleen informatie zenden, maar ook luisteren en communiceren. Daarvoor moeten contacten tot stand worden gebracht en onderhouden en zullen sparringsessies van groot belang zijn.”

Onderscheid binnen de gebruikersgroep

“Om de implementatie en acceptatie van ISSO 64 in de markt zo groot mogelijk te maken is een duidelijk onderscheid van segmenten binnen de groep gebruikers vereist. “Het juiste onderscheid tussen die segmenten bepaalt de aanpak voor een succesvolle implementatie van ISSO 64. Binnen de gebruikersgroep van ISSO 64 gaat het om de volgende segmenten:

• Adviseurs (o.a. energieadviseurs) en ontwerpers 

• Opdrachtgevers en eindgebruikers, gebouweigenaren

• Opdrachtgevers, installateurs

• Isolatiebedrijven

Ieder segment heeft een eigen technisch inhoudelijke insteek. Opdrachtgevers moeten zich bewust zijn van de eisen die men aan de isolatie kan stellen. Dat is meer dan zomaar ergens iets tegenaan plakken. De opdrachtgever moet er zich dus van bewust zijn wat hij precies vraagt. Dat zou je kunnen vastleggen in een standaard offerteaanvraag.”

Een leven lang leren

“In verband met het praktische doel van ISSO 64, is het voor isolatiebedrijven belangrijk dat zij de ontwikkelingen blijven volgen. De uitdaging is te bereiken dat (energie)adviseurs, ontwerpers, opdrachtgevers en gebouweigenaren de richtlijn gaan zien als een zinvolle en toepasbare bijdrage bij het realiseren van hun klimaatdoelstellingen, het gebruik van de assets en het hanteren van onderhoudsrichtlijnen. Ook in de onderhouds- en gebruiksfase van het gebouw is voldoende kennis van isolatie noodzakelijk. Daarmee samenhangend geldt ook dat ontstaan van corrosie onder isolatie moet worden meegenomen in het ontwerp van de installatie en dat inspectie daarop onderdeel moet uitmaken van een onderhoudsplan. Voor de ketenpartners geldt dus ‘een leven lang leren’.”

De rol van VIB

VIB heeft, als branchevereniging van de isolatiebedrijven een regisseursrol in kennisoverdracht, opleidingstrajecten en promotie. VIB is in staat om isolatiebedrijven het belang aan te tonen van de implementatie van ISSO 64 in hun werkprocessen. Daarvoor is het belangrijk dat VIB onderzoekt wat de triggers zijn bij haar leden. Ook kan VIB bijdragen aan het borgen van kennis door goede documentatie en het laagdrempelig en toegankelijk maken daarvan. Zo kan VIB een brugfunctie creëren tussen haar leden en de energieadviseurs. Ook daarom is het van belang dat FedEC daarbij zo veel mogelijk wordt betrokken. Samen kunnen we bereiken dat oude werkwijzen en samenwerkingsvormen worden gewijzigd. Het veranderingsproces kan immers enkel en alleen plaatsvinden als de markt bereid is om ISSO 64 te omarmen.”

Isolatie-experts zijn welkom

De toenemende vraag naar technische isolatie past in de lijn van de huidige energietransitie. Onze bedrijven krijgen steeds meer te maken met de vraag hoe je moet isoleren. Meestal is men geïnteresseerd in de financiële besparingsmogelijkheden via isolatie. We denken in dit geval aan isolatie binnen de industriële omgeving of bij utiliteitswerken.

Energiebesparing, dus besparing van kosten, is een belangrijke reden is om verlies van warmte en koude te voorkomen. De vermindering van CO2-uitstoot is daarnaast een maatschappelijk thema geworden waaraan iedereen zijn bijdrage moet leveren. Bedrijven worden er via wetgeving op aangesproken. In dat kader ziet men, geheel ten onrechte, de isolatie niet altijd staan. Maar in rapporten en onderzoeken is te lezen dat goede isolatie zo’n 10% kan bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Dat is een belangrijke boodschap, die we als sector zoveel mogelijk en zo breed mogelijk uitdragen. Dit vindt plaats vanuit De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB. Als branchevereniging werkt VIB nauw samen met het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds OOI en het kenniscentrum voor de isolatie NCTI.

Ter ondersteuning van onze organisaties zouden wij graag in contact komen met praktijkmensen uit het werkveld van de technische isolatie, om de toenemende adviesvraag over de mogelijkheden van goed isoleren en energiebesparing nog beter en sneller te kunnen beantwoorden. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in mensen die actief zijn in het maatschappelijk speelveld van energiebesparing en de energietransitie, ter ondersteuning van antwoorden op het beleidsvlak. We zouden graag zien dat een team van experts ons kan voeden met inzichten over ontwikkelingen die raken aan de brede vraagstukken die relevant zijn voor ondernemerschap en werking van de arbeidsmarkt in de technische isolatie.

Onze adviezen zijn praktisch, voorzien van voorbeelden en sluiten aan bij de maatschappelijke interesse. Ben jij in staat om hier mede invulling aan te geven, neem dan contact op via info@isoleren.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in