Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

0
1

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Ook bedrijven krijgen te maken met de Omgevingswet. Daarom is er op de website Informatiepunt Leefomgeving IPLO www.iplo.nl/leefomgeving/uitleg-bedrijfsleven/ een aantal nieuwe pagina’s voor bedrijven gemaakt.

Verder staat op iplo.nl algemene juridische uitleg over de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze informatie is met name geschreven voor medewerkers van provincies, waterschappen, gemeenten en het Rijk. Maar op deze pagina vindt u informatie voor bedrijven, waarbij zowel verwezen wordt naar iplo.nl als andere websites.

Invoering wet

Waarschijnlijk treedt de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking. Deze nieuwe wet brengt veranderingen met zich mee, zo mogelijk ook voor uw bedrijf en/of omgeving. Ondanks dat de inwerkingtredingsdatum nog niet geheel zeker is, willen wij u wel alvast hierop voorbereiden zodat u niet voor verrassingen komt te staan. De nieuwe omgevingswetgeving bundelt ‘alle’ wetten en regels voor ruimte, bouw, infrastructuur, milieu, natuur en water en regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De regelgeving wordt hiermee volledig herzien. Het vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door veel minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moeten initiatieven in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’ Deze nieuwe wetgeving is uitermate belangrijk voor het toekomstige, lokale, omgevingsklimaat voor ondernemers, ook de Isolatiebedrijven. Omdat de materie ingewikkeld en het lobbykrachtenspel groot was, is met onder andere de VNG en collega- brancheorganisaties samengewerkt.

Uitvoering

De uitvoeringswetgeving is – ondanks de vereenvoudiging – nog steeds complex. Daarom komt er ook een digitale infrastructuur: een samenhangend digitaal stelsel met een schat aan informatie (DSO – Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het is een plek waar gebruikers terecht kunnen voor allerlei gegevens over de leefomgeving, het vinden van de algemene van toepassing zijnde regels en voor het doen van meldingen en aanvragen van vergunningen (indien noodzakelijk). De informatie die er te vinden is, is ook gevalideerd. Uit pilots met het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) waaraan o.a. de Metaalunie deelnam bleek dat in plaats van regels eenvoudiger te ontsluiten zijn, er voor mkb-ondernemers sprake is van een onhanteerbaar systeem. Metaalunie heeft samen met een aantal collega brancheorganisatie in het mkb flink ingezet op uitstel. Het voor de invoering van de Omgevingswet cruciale DSO is immers nog volstrekt onvolledig, mkb-onvriendelijk en onstabiel. De komende tijd volgen er nog allerlei DSO-tests in verschillende mkb-branches. Dit zal ongetwijfeld nog tot vele tijdrovende wijzigingsvoorstellen leiden. Metaalunie pleit samen met collega mkb-brancheorganisaties ervoor om de invoeringsdatum te verschuiven naar 1 juli 2023. Wordt vervolgd.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 van toepassing

Per 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in Nederland van toepassing. Dit is het gevolg van de verplichte implementatie van de ‘EUrichtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’. Het doel hiervan is het bevorderen van transparantie en een beter voorspelbaar arbeidspatroon. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen die per 1 augustus 2022 zullen gelden voor werkgever en werknemer.

Verplichte scholing: een wettelijk of op grond van een CAO verplichte opleiding of scholing is voor de werknemer straks kosteloos. De werkgever mag deze kosten niet meer op de werknemer verhalen. Bovendien moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld de opleiding onder werktijd te volgen.

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding: op dit moment is een nevenwerkzaamhedenbeding niet wettelijk gereguleerd. Een beding waarin de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de werktijden bij werkgever om, is straks nietig, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond.

Uitbreiding informatieverplichting: werkgevers worden verplicht schriftelijk en uiterlijk binnen een week na aanvang van het dienstverband informatie te verstrekken over de normale werk- en rusttijden en na een maand over het opleidingsbeleid en ontslagbeleid, inclusief opzegtermijnen. Bestaande werknemers kunnen per 1 augustus 2022 om de ontbrekende informatie verzoeken.

Verzoek tot een meer voorspelbaar werkpatroon: na 26 weken dienstverband kunnen de werknemers een verzoek bij de werkgever indienen voor arbeid met meer voorspelbare en daarmee meer zekere arbeidsvoorwaarden. De werkgever is niet verplicht om in te stemmen met het verzoek. Werkgevers met meer dan 10 werknemers moeten binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd reageren en werkgevers met minder dan 10 werknemers binnen drie maanden.

EU-detachering: voor de Nederlandse werkgever die werknemers vanuit Nederland naar een ander EU-land detacheert, zal gelden dat hij deze werknemers vóór vertrek in kennis moet stellen van het loon waarop zij recht hebben volgens het geldende recht van de ontvangende lidstaat, de eventuele toeslagen, de eventuele regelingen voor de vergoeding van reis-, verblijf- en maaltijdkosten en de link naar de door de ontvangende lidstaat speciaal daartoe ontwikkelde website.

§ Benadelings- en opzegverbod: er zal een algemeen benadelingsverbod en een opzegverbod gelden, zodat werknemers die gebruik maken van bovengenoemde rechten hierdoor geen nadeel mogen ondervinden dan wel opgezegd mogen worden.

Tekst: Loet van Bergen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in