In gesprek met Doekle Terpstra

0
8

Isoleren is een eerste levensbehoefte

Een uitspraak die Doekle Terpstra, die sinds 1 februari 2017 voorzitter van is Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, deed tijdens de onderhandelingen van het klimaatakkoord. Volgens voorzitter Doekle Terpstra biedt het Klimaatakkoord ons land enorme kansen. “Nederland staat aan de vooravond staat van een ingrijpende verbouwing: We moeten 7 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen isoleren en voorzien van duurzame oplossingen. Wat de rol van isolatie hierin betekent, legde de redactie van Isolatie Magazine voor aan Doekle Terpstra.

Wat is uw visie op de isolatiesector?

“De isolatiebranche is van groot belang in het kader van de energietransitie. Techniek Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het Klimaatakkoord, onder meer voor de gebouwde omgeving. Het Klimaatakkoord biedt ons land enorme kansen. Met allerlei innovaties vernieuwen we de Nederlandse economie, we verhogen ons kennisniveau en we nemen een voorsprong op de landen om ons heen. De energietransitie levert veel hoogwaardige werkgelegenheid op en exportmogelijkheden. Bovendien krijgen we er een betere, gezonde leefomgeving voor terug. . Ook het ambitieuze tempo waarin het Klimaatakkoord doelen wil realiseren kan rekenen op onze steun. Met dit akkoord kunnen we de energietransitie écht vaart gaan geven. Daarbij was het vanaf het begin duidelijk: als we de doelen van het Klimaatakkoord willen realiseren -49% CO2-reductie in 2030 en energieneutraal in 2050- is isolatie – net als techniek- onmisbaar

Welke stappen dienen in het kader van de verduurzaming volgens u te worden genomen? 

“Bij verduurzaming gaan we uit van de Trias Energetica. De eerste stap is het beperken van de energievraag. Stap 2 is zo veel mogelijk gebruikmaken van duurzame energiebronnen (bijvoorbeeld warmtepompen) en stap 3 de energie die dan nog nodig is zo efficiënt mogelijk opwekken met fossiele energiebronnen. Bij Stap 1 van de Trias Energetica -beperken van de energievraag- komen de isolatiebedrijven meteen in beeld. Dat onderstreept nog eens hoe cruciaal de maatschappelijke betekenis van de isolatiesector is!” 

 Hoe zit het met de samenwerking tussen de installatiebranche en isolatiebranche?

“Ik zie daarin grote veranderingen als gevolg van de energietransitie. Nog niet zo heel lang geleden werkten partijen in de bouwketen nog volledig vanuit het eigen vakgebied. Verduurzaming van de gebouwde omgeving, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw, is echter een integrale opgave. Dat betekent voor alle partijen, dus ook voor isolatiebedrijven en installateurs, dat het noodzakelijk is om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Samenwerken is simpelweg een noodzaak om een optimaal resultaat voor de klant te behalen. Dat zien we ook terug in de praktijk. Het maakt het werk alleen maar interessanter!”

Hoe kan de installatiebranche en isolatiebranche gezamenlijk optrekken in het kader van verduurzaming in de woningbouw en utiliteit?

“Er zijn volop mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken. Een mooi voorbeeld is de Renovatieversneller. Techniek Nederland is een van de initiatiefnemers van deze regeling waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken maar liefst 100 miljoen euro investeert. Het doel is om woonwijken sneller, efficiënter en betaalbaar te verduurzamen. De regeling moet ervoor zorgen dat het tempo van het verduurzamen omhoog gaat en de kosten per woning dalen. Dit is een belangrijke stap in het bereiken van de beoogde kostenverlaging van 20 tot 40 procent en versnelling naar een tempo van 200.000 verduurzaamde woningen per jaar uit het Klimaatakkoord. In dit kader staat het aardgasvrij maken van bestaande woningen hoog op de agenda. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Een geweldige uitdaging waarin we als ketenpartners het verschil kunnen maken en isolatie- en installatiebedrijven prima samen optrekken!”

Ziet u ook een rol weggelegd voor de installateurs ten aanzien van voorlichting op het gebied van isolatie?

“Jazeker. Installateurs krijgen steeds meer vragen van klanten over het verduurzamen van hun woning of gebouw. Bij oude woningen die nog niet of nauwelijks zijn geïsoleerd heeft het geen zin om bijvoorbeeld een warmtepomp te installeren. In dat geval is het belangrijk dat de installateur een stapje terug doet en de klant adviseert om eerst te isoleren. De installateur komt dan op een later moment in beeld. Zo helpen we de woningbezitter of de corporatie om stapsgewijs te verduurzamen. Die werkwijze is belangrijk. Zo voorkomen we teleurstelling bij klanten en versterken we het draagvlak voor de energietransitie.

U zei ooit in een interview dat installateurs energieadviseurs worden. Hoe ziet u dat voor zich?

“Steeds meer installateurs verstrekken hun klanten gevraagd en ongevraagd energieadvies en bekwamen zich in nieuwe, duurzame energietechnieken, zoals warmtepompen en zonnepanelen. Installateurs ontwikkelen zich steeds meer tot energieregisseur. Dat betekent overigens niet dat zij over alle kennis hoeven te beschikken. Wél dat zij over de grenzen van het eigen vakgebied moeten heen kijken. Samenwerking met ketenpartners zoals isolatiebedrijven is daarbij écht de toekomst. Een prachtig perspectief!”

Welke tips wilt u de isolatiebranche meegeven?

“Isolatiebedrijven zijn onmisbaar in de energietransitie. De maatschappelijke relevantie van de sector is evident, maar nog niet echt zichtbaar. De isolatiebranche zou zichzelf dus best wat steviger ‘in de etalage’ mogen zetten. Laat zien tot welke prestaties je in staat bent. Benadruk daarbij vooral wat je dienstverlening klanten oplevert. Veel klanten zien op tegen de rompslomp van verduurzaming. Maak het de klant daarom gemakkelijk en ontzorg hem. Zoek daarbij samenwerking met bijvoorbeeld installateurs.” 

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 technische dienstverleners en installateurs en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis. De technisch dienstverleners en installateurs binnen onze vereniging richten zich op ontwerp, advies, uitvoering en beheer van technische installaties in nagenoeg alle marktsegmenten van Nederland. Ze bedienen zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt, waar ze actief zijn in de private en publieke sector. Van woningbouw en utiliteitsbouw, van industrie tot infrastructurele sector, overal zorgen onze leden voor de slimme techniek waar Nederland op draait. We zijn een bepalende sector voor de toekomst van ons land, met veel daadkracht en innovatie.