VIB Nieuws

0
1

Communicatie en isolatie

VIB is met haar meer dan 50 aangesloten leden de spreekbuis voor de sector. Wettelijk gezien vertegenwoordigt VIB met die leden 60% van de werknemers, een partij die de CAO voor de sector mag afsluiten. Daarnaast vormt VIB met meer dan 30 producenten en distributeurs een netwerk van isolatiematerialen en diensten. Kortom, VIB is een herkenbaar en operationeel actief platform voor de isolatiesector. De vraag is echter altijd, hoe VIB als vereniging voldoende zichtbaarheid weet te bereiken en te behouden.

Veranderde communicatiestrategie

In 2020 heeft VIB haar communicatiestrategie veranderd. Met de snelle ontwikkeling van sociale media is het voor een branchevereniging niet eenvoudig om op alles in te kunnen spelen. Communicatie vereist inhoud en snelheid. De druk om via sociale media steeds zinvolle content uit te brengen past minder goed bij een traditionele sector. Anderzijds is het ook een feit dat de snellere wereld ook niet altijd open staat voor diepgaande inhoudelijke berichtgeving vanuit de vereniging. 

Brede samenwerking en visuele communicatie

VIB heeft na wikken en wegen twee nieuwe wegen ingeslagen in haar communicatieaanpak. Zij wil als sector staan voor een brede samenwerking met het kenniscentrum NCTI en het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOI. De herkenbaarheid van iedere afzonderlijke organisatie moet overeind blijven, maar het gezamenlijk werken biedt veel mogelijkheden. 

Een tweede keuze is gemaakt voor de visuele kant van communicatie. Door het aanpassen van de VIB-website is de samenhang met OOI en NCTI goed zichtbaar. Bovendien wordt snel toegang gegeven tot dossiers die de sector bezighouden. Op dit moment is een belangrijk dossier de energiebesparing door isolatiebedrijven. Een ander dossier is de implementatie van ISSO64. Ook qua activiteiten zal de website een duidelijke platformfunctie vervullen. Zo is, voor de op handen zijnde beurs Industrial Heat & Power in oktober van dit jaar, een landingspagina ingericht waar exposanten en bezoekers alle informatie kunnen vinden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om presentaties, bedrijfsprofielen en beursnieuws onder een dak te plaatsen. 

Social Media

In de vorige uitgave van Isolatie4all werd ook al ingegaan op LinkedIn als krachtig middel om goede voorbeelden van isolatiewerk te kunnen zien en plaatsen. Maar Linkedin is natuurlijk ook een geschikt platform voor communicatie vanuit de sector. Een toenemende groep van isolatiemonteurs, adviseurs en toeleveranciers is erg actief op de Linkedinpagina van het VIB -secretariaat. Daarmee ontstaat een goed zicht op wat er speelt in de praktijk en binnen de sector.

Europa

Tenslotte staan we stil bij de rol die VIB vervult binnen de Europese context. Hoewel de isolatiemarkt voor de VIB-leden gericht is op Nederland, kan niet worden ontkend dat Europese ontwikkelingen binnen de sector een belangrijke invloed hebben. Als voorbeeld kan men denken aan EiiF die met haar rapportage over de besparingsmogelijkheden in de industrie flink aan de weg timmert en zelfs in Brussel aan tafel zit. Daarnaast zijn veel producten en distributeurs globaal actief en vormt de Europese markt een gevarieerd palet van activiteiten. VIB heeft als FESI-lid makkelijk toegang tot de kennis en de ontwikkelingen binnen Europa. Een goed voorbeeld is, dat grotere producenten naar mogelijkheden zoeken om instructiemateriaal voor opleidings– en trainingsdoeleinden te verspreiden over de Europese landen. VIB zal wellicht, via OOI en NCTI, een van de voorlopers kunnen zijn om dit verder gestalte helpen geven. 

Kortom, de keuze om de communicatie op een andere wijze in te steken lijkt, na een jaar van ervaringen, goed te zijn gevallen. Komende jaren zal VIB ook weer blijven zoeken naar de juiste wegen.

Isolatiekwaliteit in een breder toekomstplan

Veel opdrachtgevers zullen bij het aanbesteden van isolatiewerk niet de moeite willen nemen om zich af te vragen welke kwaliteitseisen en energieprestaties maximaal haalbaar zijn. In 2018 heeft VIB door het bureau Bouwkennis een onderzoek laten uitvoeren over de rol en positie van de isolatiesector in de bouwketen. Daaruit bleek dat de isolatiesector erg afhankelijk is van de medespelers in de waardeketen. Met andere woorden, als je goed wilt isoleren, dan moeten de opdrachtgever, de adviseur en de installateur ook voldoende bekend zijn met de mogelijkheden van energiebesparing via goede isolatie.

Energiebesparing

Nu vanuit de overheid en samenleving meer druk is om te voldoen aan de milieudoelstellingen, neemt ook de belangstelling voor energiebesparing met technische isolatie in de gebouwde omgeving toe. Bij de utiliteitsvoorzieningen, dat wil zeggen verwarming, airconditioning en koeling*) kan het toepassen van nieuwe materialen, met inachtneming van ruimtelijke mogelijkheden en ondersteuningsmiddelen, een aanzienlijke verandering geven in energieprestaties, maar ook in zichtbaarheidseisen en montagesnelheid. Kortom, een interessante uitdaging voor de isolatiesector om zich te presenteren.

Kennisdeling

De eerste stap waar de sector zich voor ziet geplaatst is het bijwerken van kennis over isolatie bij opdrachtgevers en adviseurs. Met name de laatste groep is wellicht nog onvoldoende bekend met de nieuwste productspecificaties van isolatiematerialen. De installatievoorschriften vormen daarbij de basis voor de kwaliteitsbeoordeling van het uitgevoerde isolatiewerk. Verder zijn er belangrijke signalen die men in ogenschouw moet nemen als je denkt aan corrosieverschijnselen. Ook onder isolatiewerk kunnen fatale gevolgen van corrosie op de loer liggen. Een gericht onderhouds- en inspectieprogramma voorkomt op termijn veel ellende.

ISSO64

VIB heeft zich ingespannen om met een isolatierichtlijn de markt van de adviseurs te bedienen. Zij zijn immers de partij, die vanuit de kennis en kunde over eisen en mogelijkheden het isolatiebedrijf zal benaderen. Via de herziene richtlijn ISSO64 is een belangrijke stap genomen in dit proces. In bestekken zal op termijn de verwijzing naar ISSO64 een feit moeten worden. 

Vaak wordt de gedachtenfout gemaakt dat men eerst binnen de isolatiebedrijven de richtlijn ISSO64 moet promoten. Hoewel dat een begrijpelijke gedachte is, moet toch worden gesteld dat dit niet juist is. Men kan medewerkers in het isolatiebedrijf opleiden en hen bekend maken met de installatievoorschriften. Als de opdrachtgever echter niet bekend is met deze voorschriften, heeft dat geen waarde in de markt. Het isolatiebedrijf maakt de natuurlijke afweging in kosten en middelen en zal daarom keuzes maken. Want, zoals nu vaak het geval is, vormt enkel de prijs van het project de basis voor het verkrijgen van de opdracht. 

Erkenningssysteem

VIB stelt zich ten doel om via ISSO64 geleidelijk te komen tot een erkenningssysteem voor de bedrijven, die conform ISSO64 aan het werk zijn gegaan. Een lang traject, want zoals hiervoor opgemerkt is moet de markt dat wel willen omarmen. Als een aanbesteding langs de lijn kan worden gelegd van meetbare kwaliteitselementen is er een bredere basis ontstaan waar de energieadviseurs, opdrachtgevers en isolatiebedrijven elkaar weten te vinden.

Met vertegenwoordigers van de adviessector is over het bovenstaande gesproken. VIB zou graag met hen aan tafel willen gaan, om te zien of in gezamenlijkheid kan worden gewerkt aan het doel om goede isolatiewerk gewaardeerd en onderkend te krijgen. Hoewel de adviessector veel kennis heeft over energieadvies en de uitvoering van isolatieprojecten, is er ook grote behoefte aan een geleidelijke aanpassing van het kennisdomein. Als qua tijd en geld moet worden teruggevallen op oude bestekken kunnen interessante mogelijkheden voor keuze en toepassing van materialen en technieken onderbelicht blijven. Daarom staat de adviessector in beginsel positief in een samenwerking met de isolatiesector. VIB verwacht dit jaar te kunnen starten met een kerngroep van belanghebbenden uit de adviessector, opdrachtgevers, installateurs en uiteraard de isolatiesector. Komende periode houdt VIB u op de hoogte via dit magazine en de VIB-website.

*) Vaak in het Engels vervangen door de afkorting HVAC wat staat voor Heat, Ventilation and Air Conditioning. 

VIB zet in op meer energiebesparing bij grote industriële bedrijven

Voor 2030 gelden er nieuwe doelstellingen voor de energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot. De grote industriële bedrijven hebben afspraken gemaakt met het Ministerie van economische zaken en klimaat, via het systeem van emissierechten (ETS). Daarmee lijkt voor die bedrijven de inspanning te zijn geleverd. Vanuit de isolatiesector denkt men daar echter anders over. Er is nog veel meer energie te besparen door leidingen, afsluiters en opslagtanks beter te isoleren. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook andere Europese landen kunnen belangrijke energiewinst behalen door goed te isoleren. 

Onderzoek

Er zijn voldoende gegevens bekend om dit te onderbouwen. EiiF heeft, in het verleden en ook recent, meerdere rapporten gepubliceerd in samenwerking met gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Daarin wordt aangetoond dat er bij de bedrijven veel laaghangend fruit te vinden is als het gaat om energiebesparing.  Voor de Europese landen zijn factsheets gemaakt waarop eenvoudig te zien is wat die besparingen inhouden.  

Voor Nederland geldt dat met isolatie 2,7 Mt aan CO2-uitstoot valt te besparen. Als men dat plaatst naast de 19,4 Mt die voor de industrie als doelstelling is aangenomen in het klimaatakkoord, dan gaat het om 14% van het totaal.

Meer bewustwording

In Nederland zet VIB richting industrie krachtig in op de bewustwording, dat isolatie een onderdeel is van een onderhoudsprogramma. VIB vindt dat men niet voorbij kan gaan aan de energiebesparingsmogelijkheden die in de dagelijkse praktijk eenvoudig zijn te bereiken. VIB staat daarin niet alleen; energieadviseurs en handhavende instanties verkondigen hetzelfde standpunt: het zogenaamde ‘laaghangende fruit’ is een belangrijk onderdeel binnen de mogelijkheden om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken.

Terughoudendheid

Feit is, dat de grotere industriële bedrijven niet veel zin hebben om dit op te pakken. Met argumenten dat er sprake zou zijn van dubbele lasten voor die grote bedrijven (ETS en de besparingsmaatregelen die hiervoor zijn genoemd) en hoge extra kosten voor het aanbrengen en onderhouden van isolatie, houdt men de boot af. Bewezen is echter dat veel isolatiemaatregelen zich binnen 3 tot 5 jaar terugverdienen. 

Dure investeringen

VIB ziet dat er daarentegen wel wordt ingezet op allerlei dure technologische oplossingen om energie in de industriële omgeving te besparen en CO2-uitstoot omlaag te brengen. Bijgaand plaatje uit het klimaatakkoord geeft aan dat veel nieuwe technieken daarbij in beeld zijn. Maar in sommige gevallen is nog niet bekend of alles technisch goed toepasbaar is. Feit is echter, dat er grote bedragen beschikbaar worden gesteld om die technologie te kunnen inzetten. Denk als voorbeeld aan opslag van CO2

VIB vindt dat er niet voorbijgegaan moet worden aan de eenvoudigere besparingsmogelijkheden, zoals technische isolatie. De kosteneffectiviteit daarvan is gunstig, het effect is bewezen. Daarom zal VIB komende periode, in samenspraak met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en de adviessector, inzet leveren om via meer voorlichting en ondersteuning de partijen te helpen. Het gaat dan concreet over kennis om de isolatiemaatregelen toe te kunnen passen en de inspectiemogelijkheden te vergroten via gerichte trainingen. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in