VIB nieuws

0
1

ISSO64

De nieuwe ISSO64-richtlijn komt naar verwachting nog in 2020 uit. De Raad van Begeleiding van ISSO heeft het concept goedgekeurd en de productie lijkt nu aan te kunnen vangen. Om de implementatie en acceptatie van ISSO 64 in de markt zo groot mogelijk te maken, is een duidelijke verdeling van segmenten binnen de groep gebruikers vereist. Het juiste onderscheid tussen die segmenten bepaalt de aanpak voor een succesvolle implementatie van ISSO 64.

Segmenten binnen de gebruikersgroep van ISSO 64:

• Adviseurs, consultants en ontwerpers 

• Opdrachtgevers en eindgebruikers, 

gebouweigenaren

• Opdrachtgevers, installateurs

• Isolatiebedrijven

Ieder segment heeft een eigen technisch inhoudelijke insteek. Hoewel de publicatie in algemene zin is bedoeld als referentie voor materiaalkeuze en montage van leidingen, zullen opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs, installateurs, isoleerders en opleiders eigen traject moeten doorlopen voor het kennismaken met richtlijn, de acceptatie en het gebruik in de dagelijkse praktijk. 

De grootste uitdaging is dat de afnemersmarkt (adviseurs, consultants, ontwerpers, opdrachtgevers en gebouweigenaren) de richtlijn gaan zien als een zinvolle en toepasbare bijdrage bij het realiseren van hun klimaatdoelstellingen, het gebruik van de assets en het hanteren van onderhoudsrichtlijnen. Isolatie zit in de meeste gevallen aan het einde van het bouwtraject. Dat heeft tot gevolg dat leidingen soms te dicht op elkaar zijn geplaatst waardoor isolatie niet goed is aan te brengen. En ook in de onderhouds- en gebruiksfase van het gebouw is voldoende kennis van isolatie noodzakelijk. Wanneer isolaties is beschadigd of vochtig, dan wordt de beoogde energiebesparing niet gerealiseerd en is adequaat onderhoud van de isolatie noodzakelijk geworden. Daarmee samenhangend geldt ook dat ontstaan van corrosie onder isolatie moet worden meegenomen in het ontwerp van de installatie en inspectie daarop onderdeel moet uitmaken van een onderhoudsplan. 

De applicateurs, oftewel de isolatiebedrijven, moeten goed op de hoogte zijn van de leef- en denkwereld van de opdrachtgevers en hun adviseurs. Dat vereist een tweeledige aanpak: namelijk verkrijgen van een goed zicht op de mogelijke toepassingen van isolatie in specifieke omstandigheden, maar ook verwerven van kennis en kunde om de isolatie op de juiste wijze aan te brengen. Voor de isoleerder zal het doel moeten zijn dat de opdrachtgever niet enkel vanuit een zeker dictaat de opdracht neerlegt, maar dat er in een open dialoog mogelijkheden worden gezocht naar verbeteringen van het ontwerp of het onderhoudsplan.

De brancheorganisatie VIB is het platform waarop de isolatiebedrijven hun belangen samenbrengen.  De implementatie van ISSO64 zal daarom langs de lijnen van het brancheoverleg gaan plaatsvinden. Met meer dan 200 bedrijven die in de utiliteit werkzaam zijn moet VIB, met name vanuit bestuurlijke optiek, haar regisserende rol oppakken in kennisoverdracht, opleidingstrajecten en promotie. 

Nu de isolatiebranche aan de vooravond staat van de implementatie van de nieuwe is ISSO64 richtlijn moeten de oude werkwijzen en samenwerkingsvormen worden gewijzigd. VIB ziet het daarom als haar rol om de regie in dit proces te voeren. De vereniging is immers de belangenbehartiger van de bedrijven. De zelfstandigheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid die OOI en NCTI zelf hebben, staat daarbij uiteraard niet ter discussie. Samenwerking zal het middel zijn om de gestelde doelen met de drie organisaties te bereiken.

Brief VIB naar vaste kamercommissie

VIB heeft een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie van het Ministerie van EZK. Daarin roept de vereniging op om bij de begrotingsbesprekingen 2021 de industrie aan te spreken op hun energieverliezen. Dit zal ook een blauwdruk zijn voor andere landen die bij FESI zijn aangesloten.

De brief is een pleidooi voor stevigere regelgeving richting de industrie, in het bijzonder de ETS-bedrijven, om meer te doen aan isolatie. Tevens heeft VIB diverse Kamerleden benaderd, wat bij enkelen leidde tot aanvullend mailverkeer. Het heeft resultaat gehad: Tom van der Lee van Groenlinks heeft een motie ingediend waarin de regering verzocht wordt om, bij de hervorming van de energiebesparingsverplichting, te onderzoeken wat het effect en de wenselijkheid is van het opleggen van energiebesparingsverplichtingen aan ETS-bedrijven. Daarin vraagt hij tevens hoe de Erkende Maatregelenlijst kan worden uitgebreid met universele maatregelen binnen de industrie. De motie is aangenomen en Minister Wiebes heeft daaromtrent aangegeven het oordeel van de Kamer te respecteren. Met de betrokken ambtenaar bij EZK is inmiddels ook contact over het verdere proces om de verplichting handen en voeten te geven. We hebben daarvoor onze hulp aangeboden. In onze brief hebben gesuggereerd om de lijst met erkende maatregelen uit te breiden. 

Uit het aannemen van de motie vloeien waarschijnlijk (en hopelijk) verschillende acties voort, zoals het meehelpen de regelgeving met betrekking tot de Erkende Maatregelen-lijst (EML) op de industrie toe te spitsen, het informeren van handhavingsdiensten over juiste manier van isoleren in de industrie en het ondersteunen van bedrijven om in de komende jaren voldoende vakbekwame mensen te vinden. Als het potentieel aan energiebesparing (1,25Mton) omgezet wordt in werk dan levert dat tot 5000 manjaren werk op!

Algemene ledenvergadering VIB online 14 oktober. 

De Algemene Ledenvergadering van VIB moest op het laatste moment nog worden omgezet naar een digitale versie, vanwege de opeens afgekondigde coronamaatregelen. Als branchevereniging hebben we snel weten om te schakelen van een geplande fysieke bijeenkomst naar een online vergadering, met veel in zet van digitale middelen. Inmiddels is, net als bij zoveel andere verenigingen en organisaties, goede ervaring opgedaan met het gebruik van Microsoft teams. Dat heeft er ook nu weer toe geleid dat veel leden en buitengewone leden deelnamen aan deze online vergadering. 

Allereerst ging voorzitter Hans Koole in op de situatie bij de bedrijven met betrekking tot corona. Een deel van de bedrijven gaf aan dat het uitgesteld werk van het eerste kwartaal nu los kwam, maar veel opdrachtgevers zijn wat voorzichtiger met het goedkeuren van de offertes. Het duurt gewoon allemaal wat langer, wat wellicht als voordeel heeft dat het inroosteren van medewerkers nu ook wat overzichtelijker kan plaatsen. Uiteraard is ook ingegaan op de introductie van de nieuwe isolatierichtlijn ISSO64. Wellicht dat binnen redelijke termijn isolatie bedrijven in de utiliteit met behulp van ISSO64 stappen gaan maken om te komen tot een branchekwalificatie systeem. 

De vergadering stemde in met een tweejarenbegroting voor 2021-2022. De ingezette lijn van de voorafgaande jaren zullen we voortzetten. Met betrekking tot promotie en communicatie is vastgesteld dat de beurs Industrial Heat & Power in 2020 niet kon plaatsvinden, maar voor 2021 zijn de plannen beslist aanwezig en zal VIB samen met OOI, NCTI en FESI in een gezamenlijke stand op de beurs aanwezig zijn. Tevens zullen daar demonstraties te zien zijn rondom het vakmanschap van het isolatiebedrijf.

FESI Online ALV

FESI heeft tijdens de (online) Algemene Ledenvergadering van 14 oktober de ledencategorie “Global informative partners” toegevoegd. De leden stemden unaniem in om internationaal opererende producenten van isolatiematerialen en -apparatuur toe te laten. Het doel daarvan is om deze bedrijven een actievere inbreng te laten bieden binnen de Europese context. De nationale associaties binnen FESI zijn landelijke koepelorganisaties van isolatiebedrijven. VIB is een goed voorbeeld hoe binnen zo’n landelijke organisatie de isolatiebedrijven (leden) en producenten (buitengewone leden) samenwerken. Met de nieuwe ledencategorie binnen FESI wordt eenzelfde samenwerkingsvorm voorzien als in Nederland plaatsvindt. Vastgesteld kan worden dat ook de isolatiemarkt steeds meer binnen een Europese dimensie acteert. Om de aansluiting met de Energie-agenda in Brussel te maken is het noodzakelijk om vanuit een zo breed mogelijk kennisgebied te werken. Daarin ziet FESI de toegevoegde waarde vanuit de producenten. Nieuwe materialen en kennis van materiaaleigenschappen zijn een belangrijk onderwerp in het overtuigen van de markt dat isolatie nog steeds de meest kostenefficiënte methode is om te werken aan de klimaatdoelstellingen.

50-jarig jubileum 

FESI heeft door de Corona-omstandigheden haar 50-jarig jubileum niet in een fysieke bijeenkomst kunnen vieren. Reden voor de voorzitter Rudolf Jürcke om het glas online te heffen bij de introductie van een schitterende jubileum legpenning die aan de leden en personen van verdienste zal worden toegestuurd.

“Insulation itself is one of the most cost efficient ways to save energy and to reduce CO2-emission. EU-requirements for the building industry already consider this, but for the process and product industry clear legal conditions are still missing. Together with the national associations and partner organization EiiF this fact should be positioned in all climate discussions and to EU politicians, which targeted the CO2 emission to a net zero level in 2050. FESI will therefore increase their network and the external co-operation in this context”, zo vatte hij de missie van FESI samen.

ArboTechniek

Theo-Jan Heesen van TrajectPlus coördineert de Regiegroep Arbotechniek van VIB. Over het functioneren daarvan vertelt hij: “Ook op arbotechnisch gebied is Corona alles wat de klok slaat. We hebben afgelopen jaar dan ook vooral op afstand gewerkt. Desondanks zijn we erin geslaagd om alles wat we in ons jaarprogramma hadden voorgenomen uit te voeren. We zijn nu dan ook bezig met het samenstellen van het Jaarprogramma 2021/2022. Dankzij het protocol ‘Samen Veilig Doorbouwen’, dat we in samenwerking met de sociale partners en de Rijsoverheid hebben opgezet, merken we nu dat Corona voor de isolatiebranche tot nu toe niet echt een obstakel is geweest.”

Naast bovengenoemd protocol heeft ook de ingestelde coronahelpdesk ervoor gezorgd dat de sector veilig kon doorbouwen. “We hebben meer dan 1000 vragen van ondernemers én werknemers kunnen beantwoorden of door kunnen zetten naar specialisten. Dat is een goed opgeschakelde dienstverlening gebleken waar we tevreden op terug kunnen kijken. We zien zelf wel een einde aan de coronacrisis, maar desondanks blijven we alert en houden we de helpdesk in de lucht. Ook houden we op weekbasis de actualiteit nauwgezet bij.”

Voor het instrument Risico-inventarisatie en –evaluatie heeft TrajectPlus een coronamodule gemaakt, waar ondernemers gebruik van kunnen maken. “Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een veiligheidsapp arbotechniek en met het plannen van onze Praktijkdagen Veilig & Gezond Werken. Ondernemers die daarover op de hoogte willen blijven, kunnen voor actuele informatie kijken op onze website: 

www.trajectplus.nl. 

Joop Ettekoven afgetreden als bestuurslid

Joop Ettekoven is tijdens de recente Algemene Ledenvergadering van VIB op 7 oktober jl. afgetreden, wegens het bereiken van de maximale bestuursperiode. Joop was sinds 2008 een zeer betrokken en toegewijd bestuurder. De vereniging heeft hem bedankt voor zijn gewaardeerde inzet door de overhandiging van een beeldje van de kunstenaar Kieta Nuij.

Joop blijft als bestuurslid, namens de werkgevers in de isolatiesector, betrokken bij het O&O fonds OOI. Als groot aanjager van het toepassen van een isolatie kwaliteitsstandaard acht hij ontwikkeling van de nieuwe richtlijn ISSO64 is een goede ontwikkeling.  Namens de utiliiteitsbedrijven binnen de isolatiesector heeft hij zich altijd sterk gemaakt voor een goede dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. “Het waarderen van isolatiewerk moet een belangijker aspect worden in de besprekingen”, zo stelt hij. “Daarbij helpt het als er een toepassingsrichtlijn is voor isolatiewerk die breed wordt gedragen in de markt.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in