woensdag, maart 22, 2023
Home In gesprek met In gesprek met Ed Nijpels

In gesprek met Ed Nijpels

Een uitspraak van Hans Koole van de VIB die Ed Nijpels als oud-voorzitter van het Energieakkoord, Klimaatberaad alleen maar kan onderstrepen. Sinds kort is hij voorzitter van het Voortgangsoverleg/Klimaatakkoord dat de voortgang en samenhang bewaakt van het Klimaatakkoord en tevens als taak heeft een communicatieplatform te ontwikkelen. Met al zijn ervaringen rondom het Klimaatakkoord, was de redactie van de redactie van Magazine Isolatie4all benieuwd naar zijn mening over isolatie.

Hoe belangrijk is de rol van isolatie in het Klimaatakkoord?
“In het kader van de energietransitie kan isolatie een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2 uitstoot als onderdeel van een energieneutraal Nederland in 2050. Isoleren is een investering die voor de portemonnee van de burgers veel oplevert, meer comfort, minder energieverbruik en een investering die bovendien binnen enkele jaren is terugverdiend. Vandaar dat isoleren binnen de energietransitie zeer belangrijk is. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het Klimaatakkoord. . Om dit te realiseren is er een pakket van maatregelen met subsidies voor de woningbouw beschikbaar gesteld. Het belang van energiebesparing is onlangs nog met een motie in de Tweede Kamer extra benadrukt.”

Het accent op isolatie ligt dat in het klimaatakkoord meer op woningbouw dan bij de utiliteitsbouw?
“We hebben in Nederland acht miljoen gebouwen. Zeven miljoen daarvan zijn woningen. De meeste winst als het gaat om energiebesparing valt op dit moment te behalen in de woningbouw. Voor bedrijven geldt echter een ander regime.”

Hoe zou u het bedrijfsleven willen stimuleren om meer aan isolatie te doen?
“Voor het bedrijfsleven is er de Wet Milieubeheer waarin bedrijven verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen die ze binnen 5 jaar kunnen terug verdienen. Als ze dat niet doen, zijn ze in overtreding. De handhaving van die wet is in de afgelopen 20 jaar een wassen neus geweest; de wet werd niet goed nageleefd. Dat komt enerzijds doordat de gemeenten geen controle uitoefenden en anderzijds ook niet wisten hoe ze het moesten aanpakken. Ook bleek dat bedrijven nauwelijks wisten van het bestaan van deze wet.

In het kader van het Energieakkoord, de voorloper van het Klimaatakkoord, zijn er een aantal extra maatregelen genomen. Zo zijn onder andere erkende maatregelenlijsten opgesteld voor meer dan 20 bedrijfstakken. Hiermee kunnen bedrijven op een simpele manier aan hun verplichting voldoen. Daarnaast is er een expertise centrum opgericht. Toch merkten we dat al deze maatregelen te weinig zoden aan de dijk zette net als de controle hierop door de regionale milieudienst van de gemeenten. Daarom zijn we met de omgekeerde bewijslast gekomen. De ondernemers moeten nu zelf aangeven welke maatregelen ze hebben genomen in plaats van dat de overheid dat moet komen controleren. Die maatregel komt op gang maar werkt nog niet optimaal. Het blijkt dat nog steeds de helft van de 90.000 bedrijven in overtreding is en dus strafbaar is. Het is dus zaak dat het bedrijfsleven dit gaat aanpakken. Daarnaast zal ook de handhaving door de regionale omgevingsdiensten worden geïntensiveerd.”

Toelichting
Het merendeel van de bedrijven is wel bezig om energiebesparende maatregelen te nemen in het kader van de Wet Milieubeheer incl. bijbehorende informatieplicht, EED, eisen t.a.v. nieuwbouw, vangneteisen bij ingrijpende renovatie, labelverplichting, etc. Deze worden voor 1 januari 2021 geharmoniseerd en voorzien van een integrale en tevens intensievere handhavingstrategie, met als doel maximale effectiviteit tegen minimale administratieve lasten voor zowel bedrijven en instellingen als bevoegd gezag. Kosteneffectiviteit en haalbaarheid van maatregelen zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt, evenals een goede aansluiting van wet- en regelgeving voor utiliteitsbouw bij de wetgevingsagenda voor de wijkgerichte aanpak, goede afstemming tussen de verschillende eisen binnen de Omgevingswet en een duidelijke afbakening tussen (grote) industrie en overige utiliteitsbouw, zodat voor alle bedrijven en instellingen duidelijk is onder welk regime zij vallen en aan welke wettelijke verplichtingen zij moeten voldoen. In de regelgeving zal tevens aandacht zijn voor verhuursituaties, waarbij gebouweigenaar en gebruiker gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Zijn wat betreft technische isolatie hierover ook gesprekken gevoerd met de brancheverenigingen van Isolatie bedrijven?
“Bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord, is er aan vijf sectortafels, onderverdeeld in Industrie, Gebouwde omgeving, Elektriciteit, Mobiliteit en Landbouw met meer dan 100 partijen van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven tot milieu- ngo’s, van vakbonden tot werkgeversorganisaties, van energiemaatschappijen tot gemeenten, onderhandeld over de te nemen maatregelen. Met als gezamenlijk doel te komen tot een reductie van de CO2-uitstoot van 49 procent in 2030.”

Toelichting
De Rijksoverheid maakt in de bijbehorende erkende maatregelenlijsten echter een duidelijker onderscheid tussen gebouwgebonden maatregelen en niet-gebouwgebonden maatregelen, zodat helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. De terugverdientijdmethodiek wordt door de Rijksoverheid mogelijk aangepast om beter aan te sluiten bij het CO2-reductiedoel. Hiervoor wordt aangesloten bij de uitkomsten van de Industrietafel.

Welke subsidie mogelijkheden zijn er op dit gebied?
“Voor bedrijven zijn er ten aanzien van isolatie geen subsidie mogelijkheden. Wel voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering.”

“ER VALT BEHOORLIJK ENERGIE-EFFICIENCY TE BEHALEN DOOR THERMISCH ISOLEREN IN DE INDUSTRIE EN DE UTILITEIT”

Is er in het Klimaatakkoord ook gekeken naar milieuvriendelijke/ recyclebare isolatie?
“Daar is niet expliciet naar gekeken. Wat wel staat te gebeuren, is dat de eisen rondom circulariteit steeds strenger worden. Het kabinet wil dat in 2030 alle grondstoffen 50% circulair moeten zijn en 100% in 2050. Dat geldt uiteraard ook voor isolatiemateriaal.. Een gegeven waarmee bedrijven alvast rekening mee dienen te houden. Gelukkig zie je op dit terrein steeds meer initiatieven. ”

Is er ook een loket waar ondernemers betreffende isolatie terecht kunnen?
“Er is geen specifiek loket voor het bedrijfsleven als het gaat om isolatie. Maar met vragen hierover kunnen ondernemers altijd terecht bij hun branchevereniging zoals de VIB, MKB Nederland en RVO.”

Welke tips wilt u de lezers van het blad Isolatie Magazine meegeven?
“In ieder geval is het noodzakelijk dat er duidelijke en goede voorlichting komt over de voordelen en kosten van isolatie. Daarbij moeten de isolatiebedrijven een belangrijke rol spelen en mensen en bedrijven te ontzorgen. Maak het je klanten gemakkelijk. Stel kant en klare pakketten samen inclusief de aanvraag voor subsidie. Wees daarin als isolatiebedrijf proactief en zoek samenwerking met installateurs, bouwbedrijven en subsidieadviseurs.”

Tips voor verduurzaming bedrijfspanden
Zo is er de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarnaast kunnen ondernemers in 2020 gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor het produceren van groene energie uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, geothermie, water, wind en zon. Naast subsidies voor het verduurzamen van het bedrijfspand zijn er ook nog fiscale voordelen van de Energie-investeringsaftrek (EIA) beschikbaar. Met de fiscale stimuleringsmaatregelen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) stimuleert de Nederlandse overheid investeringen in machines, apparaten en andere milieu- en welzijnsvriendelijke bedrijfsmiddelen. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat veel ondernemers graag een steentje willen bijdragen aan energiebesparing, maar dat het hen vaak ontbreekt aan tijd en geld hiervoor. Ook zeggen veel ondernemers dat zij niet weten welke subsidies zij kunnen gebruiken om de kosten voor de verduurzaming van het bedrijfspand deels te vergoeden.

- Advertentie -

Meest gelezen

Armaflex Ultima kan zelfs onder de strengste eisen in vluchtwegen worden gebruikt

Het risico van een gebouwbrand kan nooit volledig worden uitgesloten. Als er brand uitbreekt, hebben mensen meestal maar 3 minuten om te...

Op pad met Rob Verbeek

De redactie van Isolatie Magazine sprak met Rob Verbeek die 46 jaar in de Isolatiebranche heeft gewerkt bij allerlei bedrijven. Sinds kort...

Dossier Prefab

Onderzoek toont stijgende lijn prefab De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar het aandeel, de rol en het...

De problematiek in de huizenmarkt inspireerde deze ondernemer tot duurzame oplossingen

De huidige problematiek in de huizenmarkt inspireerde Henny van Benthem, grondlegger van Sustainable Constructions, tot de ontwikkeling van lichtgewicht bouwblokken, gemaakt van...