VIB Nieuws

0
1

De branchevereniging met een toekomst maken we zelf

Wat voegt het lidmaatschap van een branchevereniging, in dit geval VIB, toe aan mijn bedrijf? Die vraag wordt zo nu en dan aan het secretariaat gesteld door de eigenaar van een isolatiebedrijf. VIB heeft op dit moment meer dan 50 isolatiebedrijven als lid en 30 producenten/distributeurs. Vrijwel al die bedrijven zijn al heel lang aangesloten bij onze branchevereniging. Dus zij zouden die vraag misschien het beste kunnen beantwoorden. Maar laten we eerst eens kijken vanuit het algemene beeld van brancheverenigingen. Een branchevereniging aan belangenbehartiging. 

Belangenbehartiging voor de leden

Wat is belangenbehartiging eigenlijk? Het is een algemene term die meestal wordt gekoppeld aan iets dat de sector bedreigt en waartegen opgetreden moet worden. Denk aan regelgeving die belemmerend werkt. Andersom kan ook, als je wilt dat er juist regelingen worden ontwikkeld die goed zijn voor je bedrijf. Via brancheverenigingen kunnen bedrijven veel invloed uitoefenen in het maatschappelijk speelveld door samen te werken. Dit kan worden ondersteund via een secretariaat, sociaaljuridische dienstverlening en werkzaamheden bij specifieke dossiers. Volume en representativiteit zijn een belangrijke basis om succesvol invloed uit te oefenen. Dus als de bedrijfsvertegenwoordiging binnen de brancheorganisatie groot is, met een netwerk dat beschikt over de mensen met dossierkennis, dan kan in de samenwerking veel goeds ontstaan dat bijdraagt aan het ondernemersklimaat. Bij belangenbehartiging geldt wel:

• Onderkennen van ontwikkelingen waar je als sector iets mee moet doen voor je leden

• Zorgen dat je ook in beeld komt bij degenen die jouw probleem kunnen oplossen

• Beseffen dat je wordt beoordeeld op de representativiteit vanuit belanghebbenden en daarnaar handelen.

In deze tijd is er van alles in beweging. Dus waar ga je je op richten in collectief verband via een branchevereniging? Welke zaken zijn als collectief beïnvloeden en welke niet? Voor de ondernemer is het belangrijk om een realistisch beeld te hebben van de mogelijkheden en onmogelijkheden van collectieve belangenbehartiging binnen maatschappelijk ontwikkelingen die de ondernemers raken.

Maatschappelijke ontwikkelingen die belangrijk zijn voor een branche.

De neiging van mensen is vaak het dagelijkse nieuws te zien als maat voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Dus wat er in de krant staat of via sociale media en actualiteitenrubrieken op tafel komt ziet men als dé ontwikkeling. Hoewel het effect van actuele berichtgeving voor bedrijven of zelfs de hele sector groot kan zijn, daarmee nog niet vast te stellen wat de rol is voor de branchevereniging in de kwestie en welke effecten het op termijn oplevert. Als ondernemer moet je je dus even losmaken van de kwestie zelf en kijken wat er in samenwerking met anderen mogelijk is en hoe je dat kan blijven volgen. Als de kwestie heeft te maken met wet- en regelgeving en het is een bedoeling van de overheid om iets te gaan doen, dan lopen er altijd procedures waarin de branchevereniging een rol kan vervullen. Dan zal een branchevereniging proberen om zitting te krijgen in inspraakorganen, commissies of zet zij experts in en gaat personen benaderen om op basis van inhoudelijke voorbereiding in gesprek te gaan over het onderwerp.

Gaat het om andere kwesties, dan moet worden gekeken welke (andere) belangenorganisaties er zijn die met de kwestie te maken hebben. De branche moet ervoor zorgen dat zij de organisaties kent, welke personen daar actief zijn en probeert met hen in contact te komen.

Beide voorbeelden geven al aan dat je tijd en energie moet steken in het onderzoeken van de aard van maatschappelijke ontwikkelingen en het kennen van de belangrijke spelers. Voor een kleiner bedrijf is dit zelden mogelijk. Een branchevereniging kan dit vaak beter, mits bedrijven daarvoor met elkaar de middelen bij elkaar weten te brengen. Omdat het erg belangrijk is om over langere periode te kijken hoe overheidsplannen tot stand komen en hoe belangenorganisaties zich gedragen moet de branchevereniging ook in staat worden gesteld om voor meerdere jaren het werk te doen. Dus belangenbehartiging kost altijd geld en vergt een lange termijn aanpak. Maar de branchevereniging biedt meer dan, zoals hieronder wordt aangegeven.

Actief meedenken levert effect op voor het eigen bedrijf

Hoe kan een ondernemer de toegevoegde waarde terugzien in het lidmaatschap van de branchevereniging? Als je kijkt naar het voorgaande, dan kan het lijken op een meerjarige investering waarvan je mag hopen dat het goed uitpakt voor de belangen van jouw bedrijf. Maar het blijft vaag. Althans, zo lijkt het.

De ondernemer is een doener die de markt kent. Vaak werkt hij/zij op basis van de marktvraag. Waar men vaak niet aan toe komt is het vinden van de bredere samenhang. Hoe sta je er als bedrijf voor in de markt. Is het voor iedereen in je bedrijf duidelijke waar je economisch gezien naar toe wilt. Hoe kan wetenschappelijke kennis worden toegepast voor jouw productontwikkeling. De ondernemer moet ook nog eens flexibel zijn, zonder daarbij met alle winden mee te waaien. Dus is kennis van zaken nodig over de waarde van nieuwe ontwikkelingen bij materialen, normen, kosten en toepassingen. En de ondernemers wil ook graag weten hoe de arbeidsmarkt ervoor staat.

De ondernemer kan met dergelijke vragen terecht bij de branchevereniging die ermee aan de slag zal gaan. Door het samenbrengen van alle vragen weet de sector bovendien wat er speelt bij de ondernemers.

De veilige omgeving van een vereniging maakt dat de leden hun vragen kwijt kunnen zonder direct een factuur tegemoet te zien voor een advies en of bang moeten zijn voor competitieve elementen.  De branchevereniging bewaakt dat er geen onwettige afspraken plaatsvinden over prijsvorming en concurrentie. 

Door bijdragen en vragen vanuit het bedrijf aan de branchevereniging (het actief meedenken) is meer te rendement uit het lidmaatschap te halen. Daarbij wordt duidelijk waar meerdere bedrijven mee bezig zijn, zodat er een compleet beeld ontstaat waar de branchevereniging haar collectieve programma op kan richten. En dat betaalt zich weer uit voor het individuele bedrijf. Medewerkers van de branchevereniging zijn goed te benaderen en de contactpersonen weten de juiste mensen te vinden om vragen te beantwoorden. 

Communicatiemiddelen

Bij communicatie wordt vaak verwezen naar de website, een bedrijfs- en verenigingsblad of sociale media. Dat ligt voor de hand omdat het eigenlijk de meest makkelijke manieren zijn van communiceren. Men stuurt informatie uit en heeft daarmee het gevoel actief te zijn in de communicatie. Wat en aan wie men communiceert is echter bepalend voor het rendement. Het is net als voer uitstrooien voor de vogels in je tuin: er moeten vogels aanwezig zijn en die moeten dat voer ook lekker vinden.  De ondernemer kan via de branchevereniging het bereik en effect van communicatie vergroten. Dan zullen de verenigingsuitingen een versterking zijn van de eigen communicatielijnen. Als je als ondernemer je werk de moeite waard vindt moet je dat ook willen uitdragen. Maar je weet niet van tevoren of er geïnteresseerd publiek is. Dan is het leveren van tekst en beeldmateriaal aan de branchevereniging de meest goedkope en risicoloze weg om te testen of de boodschap aanslaat. De branchevereniging zal graag via haar website, magazine of sociale media de functie voor de onderneming vervullen als het gaat om leuk en interessant nieuws. Er zijn daar ook middelen om de communicatie effectiviteit te testen door algemene enquêtes bij lezers en bezoekers van websites en die gegevens terug te koppelen. Zo leert de ondernemer de ‘smaak’ van marktpartijen kennen en kan op een vrij goedkope wijze hier lering uit trekken.

Inkoopvoordelen voor leden

VIB-leden krijgen via de Koninklijke Metaalunie inkoopvoordelen op goederen en diensten. Dat is bijzonder aantrekkelijk en het laat de contributie vaak makkelijk terugverdienen. De collectiviteit van de branchevereniging is dus een middel om direct financieel voordeel te behalen in de uitgaven van de onderneming. 

Meer weten: https://metaalunie.nl/Ledenvoordeel.

Medewerkers opleiden

VIB is een branchevereniging met een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds; Stichting OOI in Woerden. Jaarlijks betalen alle bedrijven in de isolatiesector mee aan dit fonds. Dat zijn veel bedrijven en niet alleen VIB leden. De sector heeft zo’n 250 aangesloten bedrijven. Doordat 60% van de mensen die werken bij VIB-lidbedrijven mag VIB namens de sector de CAO afsluiten met de vakbonden. Dat levert ook het voordeel dat er geld beschikbaar kan worden gesteld in de sector voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers via het O&O-fonds. In een tijd waarin vakmanschap steeds meer wordt vereist, is zo’n fonds een uitstekend middel om als sector bij te blijven met je mensen. 

Isolatiebedrijven kunnen laagdrempelig aankloppen bij Stichting OOI voor opleidingen en trainingen. Kennisuitwisseling tussen diverse partijen over de vakbekwaamheidseisen en de kennis van medewerkers, de beschikbaarheid van arbeidsplaatsen en de stroombevordering van nieuwe medewerkers zal ook op de agenda van de branchevereniging moeten blijven staan. Het hebben van een eigen CAO is de voorwaarde voor het in stand houden van het O&O-fonds. Door als bedrijf lid te blijven van VIB is dit in stand te houden en te gebruiken. De korte lijnen naar zowel het opleidings- en ontwikkelingsfonds en de branchevereniging maken het voor de ondernemer makkelijk om zijn vragen en wensen kenbaar te maken richting besturen van beide organisaties.

Ontmoeten van collega’s 

Mocht het nog niet duidelijk zijn, dan was de coronapandemie wel het beste bewijs dat mensen sociale wezens zijn. Ook op concurrentieel niveau zullen isolatiebedrijven toch de behoefte houden om gezamenlijk en volgens de regels elkaar in het echt te spreken en ervaringen te delen. Als branchevereniging is VIB goed in staat om dat verantwoord en professioneel te regelen. De afgelopen jaren waren er succesvolle bijeenkomsten met kennisuitwisseling en presentaties van nieuwe producten. De bekende borrel na afloop was altijd een gezellig moment waar de oude banden nog eens werden versterkt. Het siert dan ook de isolatiebedrijven binnen VIB dat men ondanks de beperkingen van de afgelopen twee jaar nog steeds als een hecht verband bestaat en zelfs binnen de vereniging een flinke groei van het aantal leden waarneemt.

Kennis en kunde zichtbaar maken

De energietransitie biedt voor isolatiebedrijven de uitgelezen kans om aan te sluiten bij de marktvraag naar CO2-reductie door het beperken van onnodig energieverlies. In eerdere uitgaven van dit magazine is uiteengezet welke invloed de beleidsbeïnvloeding heeft gehad bij politieke besluiten en maatregelen in de handhaving voor energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Cruciaal is echter dat de eindgebruiker en de energieadviseur betere en meer zichtbare voorbeelden van goed isolatiewerk tot hun beschikking kunnen hebben. Vreemd genoeg zijn de ondernemingen in onze sector daar minder voor toegerust en zijn het echte werkers. Het presenteren van eigen isolatiewerk staat zelden op de eerste plaats. Maar dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Het al eerder aangehaalde account van VIB  op Linkedin (https://www.linkedin.com/in/vibisolatie/) laat zien dat er heel veel ambitie en beroepstrots is bij de vakgenoten, samengebracht in de Linkedingroep Mooie Isolatieprojecten. Een stap verder is dat bedrijven dit ook meer gaan doen naar de buitenwereld van eindgebruikers en energieadviseurs. De branchevereniging beschikt over alle middelen om die boodschap ‘weg te zetten’ maar is wel afhankelijk van de inbreng vanuit het bedrijf. Als we het hebben over de toegevoegde waarde van VIB voor leden, dan ligt hier dus een deel van het antwoord.

Handhaving door bevoegde instanties op energieverliezen vereist dat de inspecteur zich een goed beeld weet te vormen van de juiste isolatie en de staat waarin dit moet verkeren. Mede door de wijze waarop de markt is opgebouwd komt deze kennisopbouw te weinig in aan de orde, dus zullen de isolatiebedrijven zich moeten afvragen waar zij de opening kunnen maken om isolatiekwaliteit meer onder de aandacht te brengen. Als branchevereniging heeft VIB mogen aantonen dat de interesse er is bij instanties. Dus de stap voor de ondernemer moet ook te zetten zijn om met meer voorbeelden te komen die voor iedereen makkelijk zijn te vinden.

Ontmoeten en presenteren in een inspirerende omgeving 

Hoewel wij de beurs Industrial Heat & Power 2021 nog vers in het geheugen hebben kijkt de isolatiewereld alweer uit naar 2022. In een nog dynamischer omgeving zal ook dit jaar weer volop ruimte zijn om de voordelen van goed isoleren onder de aandacht te brengen van eindgebruikers, energieadviseurs, installateurs. Het is gebleken dat de beurs met inhoudelijke programma’s en presentaties een grote toegevoegde waarde biedt voor de bezoeker. Zij worden ook vaak op persoonlijke titel uitgenodigd en kunnen in een vroeg stadium hun keuzes maken voor het bijwonen van lezingen en presentaties. 

In dit katern werd gesproken over de toegevoegde waarde die vanuit de brancheorganisatie wordt gegenereerd. Wanneer isolatiebedrijven bijdragen aan de programmering van presentaties en demonstraties vergroot dat de uitstraling van de sector tijdens de beursdagen. Voor iedere ondernemer is het bovendien ook interessant om een collega bezig te zien en elkaar tijdens de beursdagen te spreken in een optimale sfeer. 

Graag roept VIB-isolatiebedrijven op om bijdragen tijdens de beursdagen te leveren naast de reeds gewaardeerde inzet van producenten en distributeurs die inmiddels traditiegetrouw hun stand op de beurs zullen bemannen. Mooie projecten, goed fotomateriaal, interessante cases. 

Wij staan als VIB open voor uw bijdragen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in